حسین ناصری

h.naseri@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خوشنویسی، ورزش، کار
کرمان - بم
مربی
حسابداری
دانشگاه پیام نورکارشناسی حسابداری13801385
دانشگاه پیام نورکارشناسی ارشدحسابداری13871389
دانشگاه تهراندکتریحسابداری13971401
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
بررسي پارامترهاي ماژول حسابداري صنعتي در منابع سازماني1400تالیفجهاد دانشگاهي
مديريت حسابداري1400تالیفانتشارات كيومرث
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :