حسین عموزاد مهدیرجی

hossein_amoozad@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
گلستان - بندر ترکمن
مربی
جغرافیا
شهید چمران اهوازکارشناسیجغرافیا گرایش شهری  
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدجغرافیا گرایش سیاسی  
تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکتریجغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری00
اجراییمرکز استانمدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان گلستان13891391
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
دانشنامه برنامه ریزی شهری1394تالیفموج قلم
نگاه ژئوپولیتیکی به ابعاد ساختاری تغییر و تحولات خاورمیانه1389تالیفانتشارات نوروزی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :