ایمان حکیمی

hakimiiman@pnu.ac.ir
hakimi_iman@pnu.ac.ir
کرمان - رفسنجان
استادیار
مدیریت بازرگانی
شهید باهنرکارشناسیالکترونیک13781382
شهید باهنرکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی13821384
پیام نوردکتریمدیریت بازرگانی13911395
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه12 مورد مشاهده
سبک های مدیریت و رهبری در ورزش1390تالیف 
سبکهای مدیریت و رهبری در ورزش1389تالیفحتمی
(بنيادي) بررسي تاثير موانع ارتباط ميان فردي بر تعارض ميان مديران گروه ها و اساتيد دانشگاه ولي عصر (عج رفسنجان   ناظر علمی :
تسلط در ترجمه زبان انگلیسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :