اکبر جدیدی محمدآبادی

a.jadidi@pnu.ac.ir
09132933129
a.jadidi@pnu.ac.ir
a_jadidi58@yahoo.com
کرمان - منوجان
استادیار
علوم تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد انارکارشناسیعلوم تربیتی13821387
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتکارشناسی ارشدعلوم تربیتی (مدیریت آموزشی)13871389
دانشگاه پیام نوردکتریعلوم تربیتی(برنامه ریزی آموزش از راه دور)13931397
دانشگاه پیام نورکارشناسی روانشناسی13941397
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمانعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور13911402
آموزشیآموزش و پرورش اسان کرمانعضو و مدرس رسمی آموزش خانواده آموزش و پرورش استان کرمان13961402
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانعضو بسیج اساتید13961402
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانعضو هیات امنا هیات امام صادق علیه السلام دانشگاه پیام نور استان کرمان13971402
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانرئیس دانشگاه پیام نور راور13981402
اجراییدانشگاه پیام نور مدیر مسئول فصلنامه فناوری و دانش پژوهی در تعلیم و تربیت13981402
اجراییانجمن مطالعات برنامه درسینایب رئیس انجمه مطالعات برنامه درسی استان کرمان13981402
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانسرپرست دانشگاه پیام نور کوهبنان13981402
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانعضو شورای پژوهشی استان13991401
اجراییدانشگاه پیام نور واحد کوهبناننماینده تام الاختیار سازمان سنجش در برگزاری کنکور13991401
آموزشیانجمن برنامه ریزی درسی استان کرماندبیر علمی اولین همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم 14001400
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانعضو کمیته مشاوره دانشگاه14011402
مقالات منتشر شده در نشریات ISC5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی13 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه49 مورد مشاهده
آموزش پزشکی در عصر دیجیتال1399تالیفدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سازمان یادگیرنده1392تالیفراشدین
تغییر، ماهیت و روش آموزش برخط در عصر دیجیتال1399تالیفدانشگاه پیام نور
مدل پذیرش فناوری و وجود ابعاد آن در انجام وظایف روزانه1393تالیفراشدین
توسعه برنامه درسی در دوران پست مدرن1401تالیفدانشگاه پیام نور
ارائه محتوا و آموزش در عصر دیجیتال1400تالیفدانشگاه پیام نور
برنامه آموزشی شفقت ورزی1400تالیفدانشگاه پیام نور
فناوری و استفاده از رسانه ها در آموزش و یادگیری1399تالیفدانشگاه پیام نور
بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده، نگرش والدین به خواندن، محیط سواد خانه و نگرش دانش آموز به خواندن با درک مطلب دانش آموزان مقطع دوم ابتدایی شهر منوجان  ناظر علمی :
رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2 در 3 و انگیزش درونی بیرونی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر منوجان  ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل محتواي كتب درسي فارسي و علوم اجتماعي پايه ششم ابتدايي با توجه به هويت ملي براساس استانداردهاي مصوب 1393.03.31 1393.11.30پوزاد اكرم کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي نگرش (شناختي، عاطفي، رفتاري) مديران و معلمان مدارس ابتدايي شهرستان انار نسبت به ارزشيابي توصيفي و نقش آن در يادگيري جباري ظهيرابادي علي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
پژوهش
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :