ژاله کورکی نژاد

*****
*****
کرمان - سیرجان
استادیار
مهندسی کشاورزی