دکتر جواد صالحی

Javadsalehi2010@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
دانشیار
حقوق
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندکتری تخصصیحقوق بین الملل عمومی13891393
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز بافت، کرمانعضو هیات علمی دانشگاه13861399
داخل دانشگاهی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی9 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه33 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) اصول حاكم بر كپي رايت از منظر كنوانسيون برن و تريپس 1390.01.31 1390.09.01  ناظر علمی :
(بنيادي) پيشگيري از تكرار جرم در پرتو مولفه هاي مددكاري اجتماعي 1390.03.25 1390.09.01  ناظر علمی :
(بنيادي) مولفه هاي پناهندگي از منظر قانون و آموزه هاي فقهي 1391.02.04 1391.09.01  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي حكم منجزات مرض موت از ديدگاه فقهاي اماميه 1392.04.29 1392.07.01  ناظر علمی :
(بنيادي) ارجاع وضعيت كنيا به ديوان كيفري بين المللي؛ جلوه اي از اختيارات دادستان در ماده ي 15 اساسنامه 1393.08.03 1393.12.15  ناظر علمی :
(بنيادي) قطعنامه 1593 شوراي امنيت در الزام دولت ها به همكاري با ديوان كيفري 1393.03.31 1393.09.15  ناظر علمی :
(بنيادي) برنامه صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران در پرتو نظريه بازي هاي تكراري 1392.04.29 1392.10.01  ناظر علمی :
آشنایی کامل به زبان انگلیسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :