کبری مهدویان

k.mahdavian@pnu.ac.ir
mahdavian.k@gmail.com
زیست شناسی، فیزیولوژی گیاهی، تنش های گیاهی ، فلزات سنگین، گیاهان دارویی، اشعه ماوراء بنفش، شوری، سالیسیلیک اسید، گیاه پالایی
کرمان - کرمان
دانشیار
زيست شناسي
عضو هيات علمي و دانشيار پايه 12 زيست شناسي گرايش فيزيولوژي گياهي دانشگاه پيام نور مركز كرمان
اصفهاندکتریزیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی9094
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمانهیات علمی86 
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر3 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها26 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC26 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI23 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
تنش هاي غير زيستي گياهان: سازگاري و استراتژي هاي تحمل تنش1399تالیفانتشارات جهاد دانشگاهي كرمان
آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي1400تالیفانتشارات دانشگاه پيام نور
بررسی اثر باندهای UV-A, UV-B, UV-C بر مکانیسمهای حفاظتی آنزیمی، غیر آنزیمی و الکتروفورز در گیاهچه های فلفل  ناظر علمی :
تاثیر باندهای مختلف اشعه ماوراء بنفش و سالیسیلیک اسید بر عوامل فیزیولوژیکی و ریخت شناسی ذرت  ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير غلظتهاي مختلف شوري و ساليسيليك اسيد بر پارامترهاي رشد در گياه جو 1388.10.28 1390.10.01  ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير ساليسيليك اسيد بر برخي پارامترهاي رشد و رنگيزه ها در گياه آفتابگردان تحت تنش شوري كلريد سديم 1390.03.25 1390.12.01  ناظر علمی :
زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی
اثر تنش اشعه ماوراء بنفش بر روی گیاهان
اثر تنش فلزات سنگین بر روی گیاهان
اثر تنش شوری بر روی گیاهان
اثر تنش خشکی بر روی گیاهان
اثر سالیسیلیک اسید در کاهش تنش گیاهان
بررسی گیاهان تجمع دهنده فلزات سنگین
بررسی گیاهان دارویی تحت شرایط تنش های محیطی
بررسی گیاهان دارویی تحت شرایط تنش های محیطی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :