کورس حشمت بهزادی

k.heshmatbehzadi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
استادیار
زمین شناسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) طرح ملي اكتشاف فلزات گروه پلاتين و ساير ذخاير معدني موجود در كمپلكس هاي افيوليتي و توده هاي اولترامافيك استان كرمان کارفرماي طرح: سازمان مديرت و برنامه ريزي استان كرمان ناظر علمی :
(كاربردي) طرح علمي مطالعات زمين شناسي اقتصادي و بهره برداري و استخراج معدن فلدسپات و خاك صنعتي لا له زار   ناظر علمی :
(توسعه اي) تحقيقات معدني و عمليات اكتشاف زمين شناسي و تكتونيك و درزه نگاري و تهيه نقشه تعيين ذخيره معدن گرانيت جغدري در استان كرمان   ناظر علمی :
(ساير موارد) مطالعات موضوعي آورده شده در آيات قرآن كريم و انطباق آن با علم زمين شناسي   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي و تهيه نقشه حوضه آبخيز سوردر واقع در جنوب جازموريان به مساحت 880 كيلومتر مربع   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعات فرسايش و رسوب كمي و كيفي حوضه آبخيز پنگ مياندران و تهيه نقشه فرسايش رسوب منطقه واقع در شمال جازموريان   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعات آب شناسي و هيدروژئولوژي حوضه آبخيز پنگ و تهيه نقشه منابع آب زيرزميني و هيدروژئوشيمي واقع در شمال جازموريان   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :