منصوره ارجمندی فرد

*****
*****
کرمان - انار
استادیار
الهيات