محمود فرهادیان

farhadian@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
استادیار
رياضي
دانشگاه بیرجندکارشناسیدبیری ریاضی13631368
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشدریاضی محض - جبر13681371
دانشگاه شهید باهنر کرماندکتریریاضی محض -آموزش ریاضی13811386
مدیریتیدانشگاه پيام نور مركز رفسنجانمدير گروه رياضي13761381
مدیریتیدانشگاه پيام نور مركز رفسنجانمعاون مركز13801381
مدیریتیدانشگاه پيام نور مركز رفسنجانمسئول مركز13861387
مدیریتیدانشگاه پيام نور استان كرمانمعاون اجرايي استان13861387
مدیریتیدانشگاه پيام نور استان كرمانمعاون آموزشي استان13871389
مدیریتیدانشگاه پيام نور استان كرمانقائم مقام رياست استان13881389
اجراییدانشگاه پيام نور استان كرمانعضو شوراي پژوهشي استان13881390
آموزشیدانشگاه پيام نور كشورعضو شوراي تخصصي رشته رياضي13901392
مدیریتیدانشگاه پيام نور مركز كرمانمسئول مركز13931397
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :