مهتاب عسگری نعمتیان

mahtabasgari5@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
زیست شناسی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، بیوسیستماتیک، سیتوژنتیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی، فیتوشیمی
همدان - بهار
استادیار
زیست شناسی
دانشگاه بوعلی سینالیسانسزیست شناسی علوم گیاهی13771381
دانشگاه بوعلی سیناکارشناسی ارشدزیست شناسی (اکولوژی و سیستماتیک گیاهی)13821384
دانشگاه بوعلی سینادکتریزیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی13951400
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز اسد آباداستاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه13851387
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز اسد آباد تجهیز آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اسد آباد13851388
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز اسدابادمدیر گروه رشته زیست شناسی در دانشگاه پیام نور مرکز اسد آباد13851388
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز بهارمدیر گروه و مسئول برنامه ریزی درسی رشته زیست شناسی در دانشگاه پیام نور مرکز بهار13851401
آموزشیدانشگاه های پیام نور استان همدانتدریس در مراکز مختلف دانشگاه های پیام نور استان همدان13851401
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز اسدابادمسئول آموزش مرکز اسدآباد13861387
اجراییدانشگاه پیام نور استان همدانهمکاری در اداره پژوهشی و کارآفرینی استان همدان13871389
اجراییدانشگاه پیام نور استان همدانتطبیق دروس تخصصی رشته زیست در کل استان همدان13871389
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز بهاراداره امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز بهار13881389
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز بهارراه اندازی و تجهیز آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهار13881401
اجراییدانشگاه پیام نور استان همدانعضو کمیته فنی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی استان همدان13931394
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها29 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
بانک سوالات امتحانی اکولوژی عمومی1389تالیف 
(كاربردي) بررسي تنوع درون گونه اي دو گونه آستراگالوس وروس و آستراگالوس گوسيپينوس در غرب كشور   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي امكان استفاده از گونه هاي مقاوم خانواده هاي ...... در گياه ژالايي معدن گلالي   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي سيتوژنتيك و الكتروفورتيك گونه تاناستوم پلي سفالوم در استان همدان عطري مرتضي ، چهرگاني عبدالكريم ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي اثر ضد دردي و تعيين سميت حاد عصاره متانولي گياه رازيانه رومي در موش صحرايي نر 1393.03.03 1394.02.09محمدي سعيد ، كاظميني فاطمه ناظر علمی :
مهارت در زمینه مطالعه و بررسی سیستماتیکی و تاکسونومیک گیاهان، مطالعات کروموزومی، مورفولوژیکی و میکرو مورفولوژیکی،
آشنایی با زبان انگلیسی و تسلط به آن در زمینه مطالعاتی و تحقیقاتی خودم
مطالعات جامعه شناسی گیاهان و آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آنافیتو (Anaphyto)
کار با دستگاه HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا)
کار با نرم افزار SPSS
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :