ماندانا گودرزی

mandana.goodarzi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
یادگیری الکترونیکی- آموزش از دور
البرز - نظرآباد
استادیار
علوم تربیتی و مشاوره
دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرجکارشناسی پرستاری13661370
دانشگاه پیام نور - مرکز تحصیلات تکمیلیکارشناسی ارشدعلوم تربیتی- برنامه ریزی درسی13811383
دانشگاه پیام نور - مرکز تحصیلات تکمیلیدکتریعلوم تربیتی- برنامه ریزی اموزش از راه دور13881391
آموزشیالبرزعضو علمی  
داخل دانشگاهی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه21 مورد مشاهده
وزارت بهداشت1 مورد مشاهده
مهارت های ارتباطی کلاس1397تالیفپیام نور
اصول برنامه ریزی آموزشی1396تالیفپیام نور
(كاربردي) بررسي رابطه رشد جسمي كودكان 0-2 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر كرج با وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي والدين   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي عوامل بازدارنده آموزش به بيماران از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهر كرج   ناظر علمی :
(بنيادي) يررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهر كرج از حقوق بيماران   ناظر علمی :
برنامه ریزی اموزش از دور- آموزش الکترونیکی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :