منصوره بکایی جوپاری

bokaei@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - انار
استادیار
الهیات
سیستان و بلوچستانکارشناسی الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)13791383
فردوسی مشهدکارشناسی ارشدالهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)13831385
فردوسی مشهددکتریالهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)13951400
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :