منصوره تشکری زاده

*****
*****
کرمان - ارزوئیه
مربی
علوم کشاورزی