مریم لاریجانی

m.larijani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - شهر ری
دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی-آموزش محیط زیست
دانشگاه دولتی میسور مقطع دکترای تخصصیاموزش محیط زیست20052008
آموزشیدانشگاه پیام نور استان تهرانعضو هیئت علمی گروه آموزش محیط زیست13871402
اجراییمرکز ری مدیرIT و مدیر پژوهش مرکز ری13881390
اجراییسازمان مرکزی عضو شورای تخصصی گروه اموزش محیط زیست13881401
اجراییسازمان مرکزیعضو کمیته منتخب علوم تربیتی و آموزش محیط زیست13901392
اجراییمرکز ریعضو شورای آموزشی مرکز ری13901392
اجراییمرکز ریعضو شورای فرهنگی مرکز ری13901391
مدیریتیاستان تهرانمدیر گروه اموزشی و پژوهشی رشته آموزش محیط زیست13901393
مدیریتیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمدیر مسئول مجله علمی-پژوهشی اموزش محیط زیست و توسعه پایدار13921402
اجراییاداری استان تهرانعضو علمی شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی14011402
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها24 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی45 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
اخلاق محیط زیست1399تالیفتالاب
فناوري آموزشي1395تالیفداشگاه پيام نور
اصول و مفاهيم اموزش محيط زيست1399تالیفداشگاه پيام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
علمی
مهارتهای 7 گانه کامپیوتر- زبان انگلیسی-زبان آلمانی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :