مریم متقی

maryammottaghi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
-----
-----
-----
پیام نور کرمانکارشناسیعلوم اجتماعی13741378
پیام نور کرمانکارشناسیعلوم اجتماعی13741378
ازاد اسلامیکارشناسی ارشدپژوهشگری علوم اجتماعی13821384
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
نگاهی به پدیده بزه وبزهکاری در ایران1394تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :