مریم سلیمانی میمند

soleimani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - شهر بابک
مربی
معارف
دانشگاه تهران کارشناسی الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)13781382
دانشگاه تهران کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)13831385
اجراییدانشگاه پیام نور مسئول امور فرهنگی 13901392
اجراییدانشگاه پیام نور مدیر گروه علوم انسانی13901392
اجراییدانشگاه پیام نور عضو شورای آموزشی دانشگاه13931395
آموزشیدانشگاه آزاد مدرس 13931394
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :