مریم پارسائیان

parsaeian@pnu.ac.ir
09133583560
parsaeian.maryam@yahoo.com
مدیریت دانش - علم سنجی
یزد - تفت
استادیار
علوم انسانی- گروه علوم تربیتی و روانشناسی
یزدکارشناسیکتابداری و اطلاع رسانی13781381
تربیت مدرسکارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی13821385
دانشگاه خوارزمی تهراندکتری تخصصیعلم اطلاعات و دانش شناسی13921397
اجراییکتابخانه امام علی (ع)مسئول بخش خدمات فنی13841387
اجراییکتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور تفتمسئول کتابخانه13871389
داخل دانشگاهی23 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد وابسته به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با استفاده از ابزار لايب كوآل کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :