- معصومه نیکپور

*****
*****
کرمان - بردسیر
مربی
علوم کشاورزی