معصومه سالاری راد

Salarirad2022@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
استادیار
الهیات و معارف اسلامی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) زبان قرآن تجلي اعجاز و معرفت 1391.02.04 1391.09.01  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي تطبيقي تقرير علامه طباطبايي و اكويناس از برهان امكان و وجوب 1390.01.31 1390.12.01  ناظر علمی :
(بنيادي) مساله زبان ديني با رهيافت شناختاري واقع گرا 1390.07.05 1390.09.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :