معصومه بی باک

m.bibak@pnu.ac.ir
m.bibak@pnu.ac.ir
چهارمحال و بختیاری - فارسان
استادیار
ریاضی
دانشگاه پیام نور مرکز شهرکردکارشناسیریاضی محض8084
دانشگاه شهرکردکارشناسی ارشدریاضی محض- جبر8486
دانشگاه شهرکرددکترای تخصصیجبر- نظریه گروه ها8792
اجراییگروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز فارسانمدرس8686
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز شهرکردمدرس87-88 و 92تا کنون
اجراییدانشگاه شهرکردمدرس8888
اجراییگروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر استان کرمانشاهمدرس8890
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز فارسانمدرس (مدیر گروه علوم پایه استان از شهریور 93)92تاکنون
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها10 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :