- مهدی ابراهیم نژاد

*****
*****
کرمان - کرمان
استادیار
زمین شناسی