مهدی رشیدی

mehdirashidi@pnu.ac.ir
mirashidi@yahoo.com
مدیریت منابع انسانی، مدیریت استعداد، مدیریت دانش، خلاقیت تیم، کارآفرینی سازمانی
خراسان جنوبی - بیرجند
استادیار
مدیریت دولتی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیـام نور
دانشگاه پیـام نور - مرکز تحصیلات تکمیلیدکتری تخصصیمدیریت دولتی13871392
اجراییسازمان حسابرسیحسابرس سازمان حسابرسي - تهران13831384
اجراییبانک رفاه کارگرانكارشناس مالي در اداره مرکزی امور مالي بانك رفاه کارگران - تهران 13841385
اجراییسازمان خصوصی سازیمشاور و ناظر سازمان خصوصی سازی در اجراي طرح سهام عدالت استان های خراسان رضوي و خراسان جنوبي13851386
آموزشیدانشگاه پيـام نورعضو هيئت علمي دانشگاه پيـام نور13861403
آموزشیدانشگاه پیـام نور مرکز فردوسمسئول هسته کارآفرینی دانشگاه پیـام نور مرکز فردوس 13891392
مدیریتیدانشگاه پیـام نور مرکز فردوسمعاون مرکز13921392
مدیریتیدانشگاه پیـام نور مرکز فردوسسرپرست و رییس مرکز13921394
مدیریتیدانشگاه پیـام نور استان خراسان جنوبی مدیرگروه آموزشی و پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیـام نور استان خراسان جنوبی 13951396
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :