علیرضا محدثی زرندی

mohadesi@pnu.ac.ir
034-32476625
mohadesi_a@yahoo.com
kerman.pnuk.ac.ir
https://www.linkedin.com/profile/view?id=304176017&trk=spm_pic
الکتروشیمی، نانوشیمی، پلیمرهای هادی، سنسورهای الکتروشیمیایی
کرمان - کرمان
دانشیار
شیمی
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسیشیمی13741379
دانشگاه تربیت مدرس تهرانکارشناسی ارشدشیمی تجزیه13791381
دانشگاه شهید باهنر کرماندکتری تخصصیشیمی تجزیه13811385
دانشگاه پیام نور کرماناستادیارشیمی تجزیه13851392
دانشگاه پیام نور کرماندانشیارشیمی تجزیه1392تا کنون
اجراییاداره آموزش و پرورش استان کرماندبیر شیمی13811383
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانمسوول رایانه دانشگاه پیام نور استان کرمان13861388
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانرییس آموزش دانشگاه پیام نور استان کرمان13871389
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانعضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان کرمان1387کنون
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز کرماننماینده تام الاختیار در برگزاری آزمونهای سازمان سنجش مرکز کرمان13871393
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز کرمانمعاون آموزشی پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان13891393
اجراییدانشگاه پیام نوردبیر اجرایی دهمین همایش ملی شیمی13911391
اجراییدانشگاه پیام نوردبیر داخلی و عضو هیات تحریریه مجله ایرانی شیمی تجزیه1391تا کنون
اجراییوزارت علوم تحقیقات و فناوریعضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان کرمان1393تا کنون
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانمعاون دانشگاه پیام نور استان کرمان1393کنون
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانرییس استان1397 
اجراییدانشگاه پیام نوررییس منطقه هشت1397 
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI19 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
وزارت بهداشت1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(توسعه اي) ساخت و شناسايي نانوذرات اكسيد جيوه در اندازه و شكل يكنواخت به روش شيمي سبز تخريب حرارتي در دماي پايين 1392.03.19 1392.10.01  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي و ارزيابي ميزان غلظت برخي فلزات سنگين در نمونه آب معدني هاي بطري شده در شهر كرمان به روش پلاروگرافي 1390.07.05 1391.12.15  ناظر علمی :
(توسعه اي) اكسيداسيون الكتروكاتاليزوري كاربيدوپا در سطح نانو لوله هاي كربني اصلاح شده با پارا كلر آنيل 1390.09.22 1392.01.29  ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري عنصر تاليم در نمونه هاي خاك و آب كشاورزي مناطق مختلف استان كرمان 1389.10.27 1390.04.01  ناظر علمی :
(بنيادي) تعيين ولتامتري لوودوپا و فوليك اسيددر سطح الكترود خمير نانو لوله كربني اصلاح شده با فروسن مونو كربوكسيليك اسيد 1389.08.30 1391.03.09  ناظر علمی :
(كاربردي) تهيه يك نانولوله كربني اصلاح شده جديد به عنوان يك جاذب جديد در استخراج فاز جامد 1391.02.04 1392.03.01  ناظر علمی :
در بخش سوابق پژوهشی درج شده است.
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :