محمد منتظری محمودآبادی

montazer56@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - سیرجان
استادیار
مديريت دولتي
دانشگاه تهران مجتمع آموزش عالي قمكارشناسيمديريت دولتي13751379
دانشگاه علامه طباطبايي (ره) تهرانكارشناسي ارشدمديريت دولتي13791383
دانشگاه علامه طباطبايي (ره) تهراندكتريمديريت دولتي13841390
آموزشیدانشگاه پيام نور مركز سيرجانعضو هيئت علمي13901401
داخل دانشگاهی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC11 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب3 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :