محمد زکریانژاد

m.zakarianejad@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - سیرجان
دانشیار
شیمی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزشیدانشگاه پیام نور سیرجانهیئت علمی13891399
مقالات منتشر شده در نشریات ISI33 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه91 مورد مشاهده
مفاهیم اساسی شیمی فیزیک لواین جلد 1 همراه با حل مسایل آن1391تالیف 
نانو تکنولوژی و ابعاد اجتماعی آن1392ترجمه 
محاسبه سرعتهای واکنش در محلول (2 نظریه های سینتیکی و کاربردهای آن1393تالیف 
کاربرد ریاضیات در شیمی فیزیک1392ترجمه 
محاسبه سرعتهای واکنش در محلول (1 معادلات سرعت واکنش1393تالیف 
(بنيادي) بررسي مكانيسم واكنش بين تري فنيل فسفين، دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلاتها و SH يا NH اسيدهاي متفاوت: يك مطالعه تئوري و تجربي 1392.03.19 1392.06.01  ناظر علمی :
(كاربردي) Reaction of isocyanides, isoquinoline or triphenylphosphine with dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of different NH- or SH-acids: a theoretical and experimental investigation   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي مكانيسم واكنش تشكيل ايليدهاي پايدار فسفر مشتق شده از NH-اسيدهاي متفاوت: يك مطالعه سينتيكي 1391.02.04 1391.09.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :