محمدابراهیم ایرج پور

irajpour20@yahoo.com
irajpour20@yahoo.com
اصفهان - اصفهان
دانشیار
ادبیات فارسی
دانشگاه اصفهانکارشناسیزبان و ادبیات فارسی13771381
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی13811383
دانشگاه اصفهاندکترازبان و ادبیات فارسی13831387
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز اردستانمدیر فرهنگی13881388
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز دولت آبادمعاون آموزشی13881389
اجراییدانشگاه پیام نور واحد باغ بهادرانرئیس واحد13891393
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز اردستانرئیس مرکز1394کنون
داخل دانشگاهی4 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها17 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی17 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه44 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
بررسی نقش و جایگاه عرفان اسلامی در ادبیات هند(با محوریت سلسله قادریه)  ناظر علمی :
(بنيادي) مقدمه و تصحيح چهار تعرفه پاياني معارف العارفين 1390.11.15 1393.01.30  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي درآميختگي عناصر حماسه در آثار غنايي 1393.07.26 1393.12.09  ناظر علمی :
(بنيادي) مقدمه و تصحيح سه تعرفه از معارف العارف 1390.07.23 1390.12.07  ناظر علمی :
(بنيادي) مقدمه و تصحيح منظومه شاهراه نجات 1389.11.16 1390.03.18  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :