محمدحسن نصیری

m.nasiri@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - جهرم
مربی
علوم تربیتی
دانشگاه اصفهانکارشناسیعلوم تربیتی13631367
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدبرنامه ریزی آموزشی13671371
دانشگاه شیرازدکتریمدیریت آموزشی13931400
مدیریتیجهرممدیر گروه علوم انسانی13751381
مدیریتیجهرممدیر گروه علوم انسانی13911401
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :