محسن مداحی نسب

m.madahinasab@pnu.ac.ir
09227302717
09139401792
mohsenmadahinasab@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6402-5459
https://www.researchgate.net/profile/Mohsen-Madahinasab
https://scholar.google.com/citations?user=A7dxkUQAAAAJ&hl=fa
مطالعه، کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی
کرمان - جیرفت
استادیار
علوم کشاورزی
دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشناسیمهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات13771381
دانشگاه آزاد اسلامیکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی - زراعت13841386
دانشگاه زابلدکتری تخصصیزراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی1394 
آموزشیواحد پیام نور عنبرآبادهیئت علمی مهندسی علوم کشاورزی13881399
اجراییواحد پیام نور عنبرآبادمعاون دانشگاه پیام نور واحد عنبرآباد13891395
آموزشیواحد پیام نور عنبرآبادمدیر گروه علمی واحد13891395
آموزشیداشگاه پیام نور مرکز جیرفتهیئت علمی گروه کشاورزی13991400
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
اصول اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1394تالیفجوهر حیات
(كاربردي) بازاريابي محصولات جاليزي و مركبات در كشور روسيه کارفرماي طرح: شركت شهركهاي صنعتي كرمان ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي الگوي رشد و ميزان عملكرد ژنوتيپ هاي زودرس ، ميانرس و ديررس ذرت دانه اي تحت تاثير الگوهاي متفاوت دريافت واحدهاي حرارتي (GDD) در كشت تابستانه منطقه جيرفت 1391.08.30 1392.09.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعات بازاريابي محصولات جاليزي و مركبات در كشور روسيه 1391.12.26 1392.02.15کارفرماي طرح: شركت شهركهاي صنعتي كرمان ناظر علمی :
فیزولوژی گیاهان زراعی
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
گیاه پالایی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :