محسن میر حبیبی

mohsen_mirhabibi@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
استادیار
فیزیک
.دکتریفیزیک  
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه12 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) بررسي اثر هيدروژن بر روي نانو تيوبهاي كربني بهشتي امير خسرو-383060 ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي ساختار نواري و چگالي حاتهاي الكتروني سيليكون و تاثير ناكاملي هيدروژن بر روي خواص الكتروني a-si   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :