معین ضابطی

moinzabeti@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
-
کرمان - سیرجان
استادیار
علوم سیاسی
آزاد قمکارشناسی ارشدعلوم سیاسی13861388
دانشگاه اصفهاندکتریعلوم سیاسی13921397
ادین و مذاهب قمکارشناسی ارشدتاریخ تشیع13951397
فرهنگ و هنرکارشناسیکارگردانی سینما13971401
اجراییمسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور پاریزمسئول13861387
اجراییمسئول دانشگاه پیام نور پاریزمئول امور جار - سر پرست و مسئول دانشگاه13871390
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
مبانی علم سیاست1395تالیفسر گیس
مختصر حقوق بین الملل عمومی 11395تالیفوحدت بخش
ارتباطات سیاسی1395تالیفماه باران
جهانی َشدن و اسلام سیاسی1390تالیفروانشناسی و هنر
اصول علم سیاست1395تالیفماه باران
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :