مجتبی حمایت خواه

m.hemayatkhah@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مسائل اجتماعی و فرهنگی
فارس - جهرم
استادیار
علوم اجتماعی
شهید چمران اهوازکارشناسیعلوم اجتماعی13781382
پیام نور تهرانکارشناسی ارشدجامعه شناسی13831385
پیام نور تهراندکتریجامعه شناسی (مسائل اجتماعی)13881395
اجراییپیام نور مرکز جهرمعضو هیات علمی13861399
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
جامعه شناسی شهری جلد 21394تالیفجامه شناسان
جامعه شناسی شهری1394تالیفجامه شناسان
(كاربردي) تاثير جامعه شناختي سرمايه فرهنگي بر دينداري جوانان شهر جهرم   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي جامعه شناختي تاثير سرمايه فرهنگي بر دينداري جوانان 1389.12.11 1392.01.20  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :