مرتضی رحمانیان

rahmanianmorteza@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - جهرم
مربی
حقوق
امام صادق علیه السلامکارشناسیمعارف اسلامی و حقوق13781383
امام صادق علیه السلامکارشناسی ارشدحقوق خصوصی13831386
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
آموزش اصول فقه1394تالیفمجمع علمی و فرهنگی مجد
(بنيادي) حق تنزيل و توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران و كنواسيونهاي بين المللي   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :