نادر پروین

naderpn1353@pnu.ac.ir
09126532527
09921217323
naderpn1353@yahoo.com
مطالعات آب و هواشناسی-اقلیم شناسی سینوپتیک-بلایای طبیعی-مدلسازی-تحلیلهای آماری اقلیمی-تغییرات اقلیمی-GIS و R.S
کردستان - سقز
استادیار
جغرافیا
دانشگاه پیام نور نقدهکارشناسیجغرافیای انسانی(برنامه ریزی شهری و روستایی)13741377
دانشگاه خوارزمی تهرانکارشناسی ارشدجغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی13781380
دانشگاه خوارزمی تهراندکترای تخصصیجغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی13821386
اجراییدانشگاه پيام نوررئیس اداره پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پيام نور استان کردستان13871388
اجراییدانشگاه پيام نوررئیس دانشگاه پيام نور مرکز سنندج13871388
اجراییدانشگاه پيام نور سقزرئیس دانشگاه پيام نور مرکز سقز13891392
اجراییدانشگاه پيام نور بوکان رئیس دانشگاه پيام نور مرکز بوکان13921394
اجراییدانشگاه پيام نور استان آذربایجان غربیرئیس بخش پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پيام نور استان آذربایجان غربی13941397
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی8 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه18 مورد مشاهده
اصول علم سنجش از دور(عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای)1391تالیفدانشگاه پیام نور
(كاربردي) بررسي پيآمدهاي تاسيس مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور در توسعه شهرهاي كوچك 1387.06.31 1391.01.20خسروي بختيار-384050 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي وضعيت برنامه ريزي كلاسهاي آموزشي دانشگاه پيام نور و رفع مشكل آن(مطالعه موردي مركز سنندج) کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) الگوهاي سينوپتيكي شديدترين خشكسالي حوضه ي آبريز درياچه ي اروميه 1390.04.21 1390.12.25  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تغييرات و ناهنجاريهاي دماي حداقل و حداكثر استان كردستان طي نيم قرن اخير   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ارتباط بين تغييرات سطح500 هكتوپاسكال و سيل در حوضه آبريز درياچه اروميه   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي الگوهاي شديدترين ترسالي حوضه آبريز درياچه اروميه 1391.06.18 1392.06.27  ناظر علمی :
(كاربردي) الگوهاي سينوپتيكي شديدترين ترسالي حوضه ي آبريز درياچه ي اروميه طي دوره 2012-1977   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي الگوهاي همديد شديدترين امواج گرمايي استان كردستان 1390.10.20 1391.08.02  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي مدلهاي آماري حاكم بر بارشهاي استان كردستان و برازش مناسب ترين مدل براي پيش بيني رويدادهاي آتي   ناظر علمی :
(كاربردي) الگوهاي گردش اتمسفري مرتبط با وقوع طوفانهاي شديد حوضه آبريز زاب طي سالهاي 1985 تا 2014   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ارتباط موقعيت مكاني رودباد تراز مياني جو و وقوع سيل در حوضه آبريز درياچه اروميه طي 1370-1389 1392.07.16 1392.08.26  ناظر علمی :
(كاربردي) آشكارسازي تغييرپذيري دماي دهه هاي اخير استان آذربايجان غربي 1391.02.12 1392.06.27  ناظر علمی :
اقلیم شناسی سینوپتیک-تحلیلهای آماری با SPSS و GIS
ارزیابی خطر، مدیریت بحران،
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :