دکتر روح اله ندری

nadri@pnu.ac.ir
02537179167
09125403885
nadri@pnu.ac.ir
https://www.linkedin.com/in/rouhollah-nadri-6215a09b/
https://www.instagram.com/dr.nadri/
Dr. Rouhollah Nadri Assistant Professor Structural geology and Tectonic🌍Faculty of Science Payame noor University🇮🇷
قم - قم
استادیار
زمین شناسی
تربیت معلم تهران (خوارزمی)کارشناسیزمین شناسی13791383
تربیت مدرس کارشناسی ارشدتکتونیک13831385
علوم و تحقیقات تهراندکتری تخصصیتکتونیک13871391
اجراییمرکز نخبگان و سرآمدانرییس مرکز دانش پژوهان  
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان قممدیر آزمایشگاه های و کارگاه های دانشگاه پیام نور استان قم13931394
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز قممعاون آموزشی13941395
مدیریتیدانشگاه پیام نورمدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان قم13951397
اجراییوزارت علوم تحقیقات و فناوریعضو هیات نظارت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم13951398
مدیریتیدانشگاه پیام نورمعاون دانشگاه پیام نور استان قم13971401
اجراییانجمن زمین شناسی ایراندبیر اجرایی بیست و یکمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور13971398
آموزشیدانشگاه پیام نورعضو شورای تخصصی گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه پیام نور13971401
مدیریتیدانشگاه پیام نوررئیس دانشگاه پیام نور سلفچگان13981400
آموزشیدانشگاه پیام نورعضو شورای آموزش دانشگاه پیام نور استان قم13981401
مدیریتیدانشگاه پیام نوررئیس دانشگاه پیام نور جعفریه13981400
آموزشیدانشگاه پیام نوردبیر شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان قم14001401
آموزشیدانشگاه پیام نورعضو کارگروه صلاحیت علمی14001401
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کمیته فنی آزمایشگاه های و کارگاه های دانشگاه پیام نور استان قم14011401
مدیریتیپارک علم و فناوری استان قممعاون فناوری و نوآوری پارک 14011402
اجراییبنیاد ملی نخبگاندبیر هیات اندیشه ورز نخبگان استان قم14011402
اجراییپارک علم و فناوری استان قمدبیر شورای علم و فناوری استان قم14021404
اجراییدفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهدبیر شورای رسانه ای14021404
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب4 مورد مشاهده
مواد و مصالح ساختمانی1394تالیف 
زمین شناختی کاربردی برای مهندسین1393تالیف 
زمین شناختی کاربردی1390تالیفبین الحرمین قم
مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1397تدوینالکترونیکی
زمين گردشگري (ژئوتوريسم ) قم با نگاهي بر پتانسيل گردشگري سلامت و درمان  ناظر علمی :
Structural Geology analysis - (تحلیل ساختاری زمین شناسی)
Exprimental Tectonic - (مدلسازی و زمین ساخت تجربی)
Sismotectonic - (لرزه زمین ساخت)
Active tectonic - (زمین ساخت جنبا و فعال)
Geotourism- (زمین گردشگری)
petrofabric (microtectonic)

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :