نسیم سعید

n.saeed@pnu.ac.ir
n.saeed@pnu.ac.ir
کرمان - کرمان
استادیار
علوم انسانی
پیام نور تهراندکتریعلوم تربیتی  
آموزشیمرکز رفسنجانعضو علمی-معاونت آموزشی مرکز-مدیر گروه-عضو شورای پژوهشی  
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه21 مورد مشاهده
روش تدریس پیشرفته1394تالیفدانشگاه پیام نور
مبانی آموزش مطالعات اجتماعی1395تالیفدانشگاه پیام نور
برنامه ریزی آموزشی1398تالیفدانشگاه پیام نور
جمعیت و تنظیم خانواده1389تالیف 
یادگیری الکترونیکی(راهبردها-الگوها1391تالیف 
الگوها و نظریه های تدریس1399تالیفدانشگاه پیام نور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :