نازنین بشیری منش

bashirimanesh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خراسان جنوبی - بیرجند
استادیار
حسابداری
دانشگاه الزهرا(س)کارشناسی ارشدحسابداری  
دانشگاه الزهرا(س)دکتریحسابداری  
آموزشیدانشگاه الزهرا (س)مدرس13941395
اجراییمجله علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا ( پژوهش های تجربی حسابداری)داور مقالات13941398
مدیریتیدانشگاه پیام نورمدیر گروه استانی گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری13961398
اجرایی مجله علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)- پژوهش های تجربی حسابداریویراستار علمی و ادبی13971398
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC38 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اثر انتشار پیش بینی سود مدیران بر رابطه بازده و سودآتی- ناظر علمی : دانشگاه پیام نور بیرجند
بررسی محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود- ناظر علمی : دانشگاه پیام نور بیرجند
(كاربردي) ساده سازي سيستمهزينه يابي بر مبناي فعاليت (مطالعه موردي شركت گاز استان تهران   ناظر علمی :
تسلط به ترجمه متون انگلیسی
تحلیل بازار سرمایه
بکارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت
بکارگیری شیوه های تحلیل آماری
ویراستاری علمی و ادبی مجله علمی پژوهشی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :