نصرت مددی ماهانی

nmmadady@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
computational chemistry, quantum chemistry,biophysical chemistry
کرمان - کرمان
استادیار
شيمي
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسیشیمی محض7377
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشدشیمی فیزیک7891
تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکتریشیمی فیزیک8792
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC17 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI14 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه24 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) ترموديناميك تشكيل كمپلكس هيستيدين با فلز سرب   ناظر علمی :
(كاربردي) اندازه گيري ضريب شكست و دانسيته محلول پليمري پلي وينيل الكل   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه سينتيكي رفتار گرمايي زغال اكتيو حاصل از پوست پسته   ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه كوانتومي بعضي از مشتقات استاميدي به عنوان داروي ضد ايدز 1390.01.31 1390.09.01  ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه كوانتومي نانوذرات پليمري به عنوان حامل دارو 1389.10.27 1391.07.01  ناظر علمی :
computational chemistry
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :