آقای اُکتای یمرعلی

o.yamrali@pnu.ac.ir
989112783309
OktayYamrali@gmail.com
o.yamrali@pnu.ac.ir
حسابرسی و حسابداری اسلامی، قضاوت و تصمیم در حسابداری وحسابرسی، بازاریابی خدمات اطمینان بخشی
گلستان - علی‌آباد
مربی
حسابداری
عضو هیات علمی گروه حسابداری
دانشگاه پیام نور گرگانکارشناسی حسابداری13831386
علوم تحقیقات تهرانکارشناسی ارشدحسابداری13871389
دانشگاه مازندراندکترای تخصصیحسابداری13981402
آموزشیدانشگاه پیام نور استان گلستان - بندر ترکمنمدرس 13881399
آموزشیدانشگاه پیام نور استان گلستان - آق قلامدرس13891399
آموزشیدانشگاه پیام نور استان گلستان - علی آباد کتول عضو هیات علمی تمام وقت13921399
اجراییدانشگاه پیام نور استان گلستان عضو شورای آموزشی پژوهشی گروه حسابداری، اقتصاد و مدیریت13961399
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان گلستان - آق قلاریاست13961399
اجراییدانشگاه پیام نور استان گلستان عضو کارگروه آموزش های آزاد 13981399
اجراییدانشگاه پیام نور استان گلستان عضو شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه پیام نور استان گلستان13981399
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
تحلیلی بر نکات اساسی حسابداری صنعتی1391تالیفراه نوین- تهران
سوالات چهارگزینه ای حقوق تجارت1397تدویننوروزی
مقدمه ای بر حسابداری اسلامی(از تئوری تا عمل)1395ترجمهترمه
حسابداری صنعتی 21394تالیف گرگان
حسابداری صنغتی 11392تالیف گرگان
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تدریس - پژوهش
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :