پرویز مام صالحی

*****
*****
آذربایجان غربی - ارومیه
مربی
حسابداری