حسین رشیدی نژاد

rashidinejad@pnu.ac.ir
rashidinejad@pnu.ac.ir
اقتصاد، تکافل
کرمان - کرمان
استادیار
مدیرت و اقتصاد حسابداری
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانریاست دانشگاه پیام نور استان1393تا کنون
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
The relation between insurance development and economic growth in iran1390تالیف 
سی مهارت برای موفقیت در دانشگاه1382تالیف 
(بنيادي) بررسي و مطالعه ارائه بيمه هاي خرد با ساختار تعاوني در روستاهاي شهرستان كرمان 1390.01.31 1390.11.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :