رضا جعفرپور گلزاری

rezajgolzary@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نظریه گراف، جبر جابجایی ترکیبیاتی
آذربایجان شرقی - شبستر
مربی
ریاضی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزشیدانشگاه پیام نورمدرس - عضو هیات علمی13801400
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
درسی در مبانی ریاضی1381تالیف 
مبانی توپولوژی مجموعه نقاط1381ترجمه 
فنون اختلالات در ریاضیات، فیزیک، و مهندسی1386ترجمه 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تدریس دروس ریاضی در مقاطع مختلف، ویرایش علمی متون ریاضی، ویرایش ادبی متون مختلف
پژوهش در ریاضی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :