رضا مظفری

R.Mozafari@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
قم - کهک
استادیار
الهیات
حوزه ی علمیه ی قمسطح1-سطح2-سطح3-سطح4فقه و اصول13671391
مدیریتیگیلان-شهرستان شفتامام جمعه ی شهرستان شفت13791382
مدیریتیگیلان-شهرستان املشامام جمعه ی شهرستان املش13821386
مدیریتیگیلان -شهرستان فومنامام جمعه ی شهرستان فومن13861389
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
حدیث پارسایی1385تالیفمؤسسه انتشارات مشهور
بررسی مسئله فقهی تجسس1394تالیفمیراث ماندگار
آخرین یادگار1371تالیفاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان
مشاهیرگیلان ج11377تالیفدانشگاه گیلان
مشاهیرگیلان جلد دوم1376تالیفمؤسسه انتشارات مشهور
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :