رضا فرخ شاهی نیا

rfarokhshahi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آینده نگاری راهبردی، ظرفیت سازی، مسؤلیت اجتماعی شرکتی
کرمانشاه - کرمانشاه
استادیار
مدیریت راهبردی
دانشگاه اصفهلنکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی13781382
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی13831385
دانشگاه علامه طباطبائی (ره)دکتریمدیریت راهبردی13951400
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) اثر چهار هفته مكمل گيري گلوتامين بر كوفتگي عضلاني تأخيري به دنبال انقباض¬هاي حاد برونگرا در مردان تمرين نكرده 1391.06.30 1391.11.10  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :