ربابه محسنی بابعبدانی

mohseni868@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - زرند
مربی
حقوق
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) بررسي آثار و مسائل فقهي و حقوقي فرزندان حاصل از اهداي گامت و جنين 1390.07.05 1390.12.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :