روح اله شریفی

sharifipirjel@pnu.ac.ir
09132900184
sharifipirjel@yahoo.com
کرمان - شهر بابک
استادیار
مدیریت
شهید باهنر کرمانکارشناسیمدیریت بازرگانی13781381
شهید بهشتی تهرانکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی13821385
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور- تهراندکتریمدیریت دولتی13941399
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکمدیر گروه رشته13861396
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابگمسئول حراست13881394
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکسرپرست دانشگاه13941396
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکرییس دانشگاه13991401
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها17 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی8 مورد مشاهده
راهنمایی برای الگوی مدیریت جانشینی رهبری راهبردی1395ترجمهاسرار علم
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :