دکتر رویا رضوی زاده

razavi.roya@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کشت سلول و بافت گیاهی، پروتئومیکس، ژنومیکس و متابولومیکس گیاهی
اصفهان - نجف‌آباد
دانشیار
زیست شناسی
دانشگاه اصفهانکارشناسیزیست شناسی13761379
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدزیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی13791382
دانشگاه اصفهاندکتریفیزیولوژی گیاهی13841388
Institute of Crop Science Of Japan. (NICS). Tsukuba- Japanدکتریplant proteomics13871388
آموزشیدانشگاه پیام نور اصفهانهیئت علمی دانشگاه13881400
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI13 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه67 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) مطالعه تأثيرات زيست محيطي، سميت و يا سازگاري زيستي نانو ذرات نقره بر گياه گوجه (Solanum lycopersicum) در شرايط كشت در شيشه رستمي فاطمه ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي اثر تنظيم كننده اسيد سالسيليك در تحمل به تنش شوري گياه زراعي كلزا در شرايط اين ويترو 1391.02.30 1392.06.30کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :