سعیده حسینی

saeedehhoseini1351@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خراسان رضوی - قوچان
استادیار
گروه زمین شناسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزشیدانشگاه پیام نور قوچانهیات علمی 13881400
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) پردازش داده هاي ماهواره اي به منظور شناسايي و بارز سازي ويژگيهاي ساختاري منطقه نهبندان   ناظر علمی :
GIS
Spss
اکتشاف
نقشه برداری
آزمایشگاه خاک
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :