سمیرا قیومی

samira.qayyoumi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ادبیات داستانی، ادبیات کودک و نوجوان، سینما، نقد ادبی
اصفهان - اردستان
استادیار
ادبیات فارسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
حکایت آفتاب گردش1388تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :