دکتر سیدضیاء حسینی

z_hosseini@pnu.ac.ir
09139943116
z_hosseini@pnu.ac.ir
szia_hosseini@yahoo.com
Geochemistry, petrology, petrography,
کرمان - رفسنجان
استادیار
زمین شناسی
شهید باهنر کرماندکتریپترولوژی8288
اجرایی پیام نور واحد زنگی آبادرییس8993
آموزشیپیام نور رفسنجانمعاونت آموزشی9394
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه12 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کانی شناسی میکروسکوپی
ژئوشیمی
تسلط به نرم افزار ARC GIS
تسلط به نرم افزار Igpet
تسلط به زبان انگلیسی و عربی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :